LILLIPUT Learning Materials in Czech - Module 1 Úvodní modul. Učící se obec, město, region – proč, co, kde, jak a pro koho

Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Examples of Good Practice: 
Communicating a Learning Region
Examples of Good Practice: 
Learning Organisations
Examples of Good Practice: 
Employability and Future Skills
Examples of Good Practice: 
Learning Region Strategies
Examples of Good Practice: 
Stakeholder Involvement
Target Sector(s): 
ALL SECTORS
Europe-wide?: 
Yes

Tento modul je úvodním modulem v souboru celkem 14 modulů, které se zabývají různými aspekty budování „učící se komunity“ 21. století v obcích, městech a regionech. Modul bere do úvahy historické, zeměpisné, vzdělávací, politické, environmentální a ekonomické faktory a trendy, které měly zásadní vliv na to, že se pojem „učící se obec, město, region“ stal důležitým pojmem současnosti.

Význam tohoto pojmu nelze podceňovat. Obce, města a regiony, které učinily celoživotní vzdělávání součástí svých vzdělávacích programů tak položily základy k vytvoření stabilnější sociální infrastruktury a občanské základny s dovednostmi a sebedůvěrou pro naplňování osobních aspirací a snů. Témata a lekce, které tvoří tento modul proto poskytují úvod do klíčových pojmů, vysvětlují pojem „učící se město“ a odůvodňují význam tohoto pojmu. Modul také vymezuje okruh lidí a institucí (spolupodílníků), kteří mohou být nápomocni utváření učící se společnosti a mohou ukázat směr, jak takovou společnost budovat. Na závěr najdete Chartu učení, která v jednotlivých místech může přispět k tomu, aby se koncept celoživotního vzdělávání dostal ke všem občanům 21. století.

Modul se může použít všude tam, kde jsou k tomu odpovídající podmínky – např. školy, univerzity nebo jakákoli místnost, která má odpovídající technické zázemí (počítač, zpětný projektor, apod.)

Cíle modulu:
Hlavním cílem modulu je poskytnout přehled otázek a problémů, které jsou pro obce, města a regiony důležité v současnosti a které budou na pořadu dne i v budoucnosti a pomoci hledat odpovědi a řešení v koncepci „Učící se obce, města, regionu“.
Modul učícímu se umožní:
a) porozumět, proč je třeba, aby se obec, město a region staly „učící se komunitou“
b) porozumět tomu, co znamená pojem „učící se komunita“ a jaký je rozdíl mezi obcí, městem a regionem minulosti a učící se obcí, městem a regionem doby současné a budoucí
c) porozumět tomu, jak se obec, město a region mohou transformovat na učící se komunitu
d) určit spolupodílníky, kteří mohou utvářet učící se komunitu a stanovit, jak mohou mezi sebou spolupracovat
e) určit a využít možnosti, v rámci kterých může obec zlepšit svou činnost v rámci učící se komunity
f) vytvořit chartu učení pro rozvoj učící se komunity
g) dozvědět se, jak vytvářet strategii pro budování učící se komunity
h) vytvářet pomůcky, které umožní dalším pomáhat rozvíjet učící se komunitu

Shortlink:

X