LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 4 - Učící se město a rozvoj kumunity

Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Examples of Good Practice: 
Consultation and Democracy
Examples of Good Practice: 
Learning Region Strategies
Target Sector(s): 
ALL SECTORS
Europe-wide?: 
Yes

Ve 21. století, věku, kdy význam celoživotního vzdělávání rapidně roste, jsou organizace fungující v rámci komunit nedocenitelnými spojenci v bitvě o získání srdcí a myslí občanů pro vzdělávání. V mnoha ohledech jsou totiž lidem nejblíže. Mají přístup k oblastem, ke kterým ostatním organizacím, zvláště těm formálním, zůstávají zavřené dveře. Mají možnost přimět lidi k tomu, aby využívalii svého potenciálu, svého nadání, dovedností, znalostí a zkušeností ve službě druhým lidem a ve službě samotnému učícímu se městu.

Komunita zahrnuje mnoho organizací a lidí v dobrovolnické sféře, kteří ještě možná pojmy typu „celoživotní vzdělávání“ nebo „učící se město“ ani neslyšeli, přesto však jsou schopni uvádět jejich principy do praxe. Zmiňme například Vzdělávací asociaci pro pracující (WEA - Workers' Educational Association), komunitní centra, nemocnice, domácí školu, církve, sportovní kluby, Skaut, místní profesní organizace (Obchodní komora atd.), lokálně působící národní/mezinárodní profesní organizace (organizace sdružující architekty atd.) zvláštní zájmové skupiny (ornitologové atd.), Univerzita třetího věku, organizace sdružující odborníky v důchodovém věku, knihovny, muzea, galerie, divadla, restaurace, odbory, „Školy druhé šance” a domov, kde se můžeme vzdělávat individuálně. Tento výčet samozřejmě není kompletní. Mohli bychom zde jmenovat zkrátka všechna místa, kde se lze vzdělávat a kde se již vzdělávání uskutečňuje. Právě ta jsou předmětem zájmu tohoto modulu.

Komunita je jedním z nejdůležitějších zdrojů rozvoje učící se společnosti v učícím se městě nebo regionu. Města, která málo podporují vznik organizací a asociací, jenž se zasazují o vzdělávání občanů města mimo formální vzdělávací prostředí, samy sebe připravují o možnost držet krok se světem 21. století, o možnost vyrovnat se s jeho nesmírně rychlými změnami a dostát požadavkům a potřebám, které ze změn pramení. Samy sebe odsuzují k postupnému úpadku a neslavnému konci. Místní správní orgány, které se málo zajímají o potřeby a požadavky svých občanů, komunit nebo institucí spadající do jejich kompetence, nebo které nepodporují rozvoj jejich tvořivosti a občanského uvědomění, mohou očekávat, že se jejich působiště stane místem uzavřeným do sebe, poznamenaným sociální nestabilitou a ekonomickým propadem. Zbyde jen vzpomínka na promarněnou příležitost.

Komunita zapojená do programu celoživotního vzdělávání pořádá velkou škálu aktivit od oslavných akcí, přes festivaly a trhy, vytváří strategie k podnícení aktivního občanství, usiluje o nápravu chyb tradičních vzdělávacích systémů a o nový náhled na vzdělávání a podporuje rozvoj lidských dovedností a enthusiasmu skrze sport, volný čas a osobní růst. Mnoho speciálních nápravných programů, například těch zaměřených na pomoc dospělým, kteří propásli standartní příležitost ke vzdělání, je lepší poskytovat právě v rámci komunit. Dalšími podobnými kurzy pod patronátem komunit jsou především kurzy pro imigranty, vězně, sociálně, mentálně nebo tělesně postižené nebo kurzy pro náboženské skupiny. Také sem lze počítat pouliční divadlo. Zapojeni jsou lidé všech věků od 18-ti let výše, včetně seniorů starších šedesáti let. Především tato cílová skupina zaznamenala velký početní nárůst, zvláště v souvislosti s tím, že lékařská věda umožňuje žít déle a zdravěji. V komunitě však stále ještě existuje mnoho nadaných lidí, kteří čekají, někteří dokonce toužebně očekávají, že budou osloveni přispět ke vzdělávání druhých. Vzdělávání totiž především vyžaduje podíl jiných lidí a podílet se znamená zároveň se vzdělávat.

Sektor dobrovolníků zapojených do vzdělávání dospělých však musí čelit mnoha obtížím. Uvolněné zdroje z místní pokladny jsou vzhledem k jeho skromné publicitě mnohde velmi nízké. Poptávka je však velká a v souvislosti s rychlým šířením principů celoživotního vzdělávání se v příštích letech očekává její další exponenciální růst. Komunitní sektor se nejspíš bude snažit, v rámci zvýšení schopnosti zpracovávat informace, podporovat netradiční způsoby vzdělávání, jakými jsou například relaxace, nové metody učení, T´ai Chi, vizualizace, meditace, brainstorming, stimulace kreativity pomocí hudby, cvičení mozkové činnosti, transakční analýza, imagineering – jde o prověřené metody stimulace myšlení, podpory tvořivosti, zlepšení schopnosti se učit, zlepšení paměti a zkvalitnění výkonů. Jen málo z nich je z pochopitelných důvodů součástí mainstreamového vzdělávání.

Tento modul se tedy zabývá důvody, proč nyní ve vzdělávání hraje komunita klíčovou roli. Národní a místní vládní orgány si stále více uvědomují, že vzdělávací, sociální a často také ekonomická prosperita národa, regionu, města, organizace nebo jednotlivce, závisí na kvalitě a kontinuitě vzdělávacího procesu, a že instituce v rámci komunit jsou nejdůležitějším prvkem každé politiky zaměřené na budování učících se měst.

Shortlink:

X