LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 6 - Politika a demokracie v učícím se městě

Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Examples of Good Practice: 
Active Citizenship
Examples of Good Practice: 
International Cooperation
Examples of Good Practice: 
Learning Organisations
Examples of Good Practice: 
Consultation and Democracy
Examples of Good Practice: 
Learning Region Strategies
Target Sector(s): 
Local/Regional Authority
Europe-wide?: 
Yes

Tento modul se zabývá otázkami, které se týkají činnosti města v roli centra politického a demokratického života. Prověřuje rozhodující úlohu celoživotního vzdělávání a klade přitom důraz na výzvy a příležitosti, které se městu dostávají na jeho cestě k učící se komunitě.

Vytváření kultury vzdělávání a učení ve městě je důležitou politickou činností. Znamená to uvolnění a demokratizaci nejen složení úřadů a institucí města, ale také způsobu, jakým je obyvatelům města umožněno účastnit se na procesu spoluutváření a fungování místní správy. Obyvatelé města navíc budou konfrontováni s množstvím změn, a to v blízké, střednědobé nebo vzdálené budoucnosti – tyto změny budou vyžadovat dostatek důvtipu, předvídavosti a porozumění. Jde o změny, které zvýší tlak na instituce a činnost města. Taková přeměna vyžaduje určitou flexibilitu společného rozhodování a zrychlení rozvoje v oblasti kolektivních znalostí a v míře úspěšnosti obyvatel.

V centru pozornosti je vzdělávací proces sám – vzdělávání dětí i dospělých jakéhokoli věku. Aby byla úspěšně vytvořena kultura vzdělávání, musí také dojít k jeho demokratizaci. A není to pouze otázka zlepšování v oblasti správného vytyčení cílů, analýzy potřeb nebo kvalitnějšího zpracování informací. Nyní jde o to, aby občané získávali schopnosti, znalosti a kvalifikaci, které jim umožní splnit mnohem složitější úkoly, jejichž zvládnutí budou vyžadovat pracovní příležitosti 21. století. Kultura vzdělávání předpokládá rozvoj tvořivosti, představivosti a porozumění ze strany všech obyvatel, umožní jim tak přežít a být úspěšný duševně i finančně v mnohem komplikovanějším světě.

Je to samozřejmě dlouhodobý proces – nedojde k tomu přes noc a nebude to jednoduché. Velký počet lidí ve městech je systémem vzdělávání rozčarovaný, protože takový systém je nemotivuje k dalšímu učení. Politika vzdělávání ve městech se proto musí vyrovnat s hlubokými změnami v přístupu ke vzdělání a v metodice vzdělávání. Současný způsob a struktura práce prokazatelně nemají úspěch u velké většiny lidí. Mnohem více lidí se bude potřebovat nejen vzdělávat v průběhu života, ale také bude muset umět školit ostatní. Město a jeho instituce se budou muset naučit, jak u svých obyvatel podnítit náklonnost k celoživotnímu vzdělávání. Je to věc společenské stability, blahobytu obyvatel i prosperity města a jednotlivce.

Tento modul je proto adresován těm, kteří jsou zodpovědní za prosazování změn – politikům, odborníkům ve městech, školitelům a vzdělavatelům a zastupitelům obcí, měst a regionů. Poskytuje přibližně dvacetihodinový materiál pro ty, kteří jsou nepředpojatí a ochotní přijímat nové myšlenky a koncepce. Prozkoumává a vysvětluje úlohu a zodpovědnost dotčených osob, rozdíly v pojmech mezi vzděláváním, koncepcí výchovy ve 20. století a světem celoživotního vzdělávání v 21. století. Zkoumá město jako vzdělávací organizaci, ve které mohou být různé služby poskytovány efektivněji. Na závěr je uvedeno několik konkrétních příkladů úspěšných měst – jeden z města Espoo ve Finsku. Jedná se pravděpodobně o jedno z nejlepších „učících se“ měst na světě. Druhý projekt se zaměřuje na město, které se otevírá investorům a lidem navzájem, a jeho hlavním cílem je spolupráce, která zlepší obchodování, vědomosti a porozumění mezi různými kulturami, rasami a vyznáními.

Cíloví adresáti
Tento modul je určen nejrůznějším cílovým skupinám. Především jsou to ti, kterým náleží rozhodování v obci, městě a regionu, tedy politikům, kteří udávajícím směr vývoje dané lokality, a kteří musí reagovat na požadavky rychle se měnícího prostředí. Za druhé jsou to odborníci, kteří mají podporovat pozitivní obraz obce, města a regionu jak navenek, tak ve vztahu k jeho obyvatelům. Za třetí sem patří členové komunity v obci, městě a regionu, tedy odborní pracovníci, pedagogové a vzdělavatelé a dobrovolníci, kteří uskutečňují a prohlubují demokratický proces tím, že přesvědčují lidi, aby se zajímali o efektivní fungování města a jeho institucí. Za čtvrté jsou to badatelé z veřejného i soukromého sektoru, kteří shromažďují, analyzují a interpretují údaje, podle kterých město hodnotí a sleduje činnost v „učící“ se obci, městě a regionu a zjišťují potenciál všech jeho organizací, institucí a obyvatel. A konečně jsou to obyvatelé samotní. Všichni jmenovaní mohou využívat materiál, které tento modul nabízí.

Shortlink:

X