LILLIPUT Learning Materials in Czech: Module 8 Pracoviště v učícím se městě - Vzdělávání a vydělávání v jednom

Tool type(s): 
Organisational Development
Tool type(s): 
City/Regional Development
Tool type(s): 
Learning materials
Examples of Good Practice: 
Communicating a Learning Region
Examples of Good Practice: 
Learning Organisations
Examples of Good Practice: 
Stakeholder Involvement
Target Sector(s): 
Local/Regional Authority
Target Sector(s): 
Industry
Europe-wide?: 
Yes

Pracoviště je jednou z oblastí, na kterou je v rámci rozvoje učící se společnosti v učícím se městě nebo regionu zaměřena obrovská pozornost. Společnosti a podniky, které se málo věnují rozvíjení nadání a dovedností svých zaměstnanců, nemají šanci dostát neustále se měnícím potřebám a požadavkům světa ve 21. století a jsou předem odsouzeny k úpadku a postupnému zániku. Podobně, místní správa, jenž nebere v potaz vzdělávácí požadavky lidí, kteří pro ni pracují, nebo se nesnaží rozvíjet jejich tvořivost a občanské uvědomění, se může připravit na to, že ji čeká ztráta důvěry z řad občanů, komunit a institucí, o které má za úkol pečovat.
Přestože naproti sobě stojí veřejná a soukromá sféra, obě jsou úzce spojeny zájmem o efektivní management a efektivní využití zdrojů. Učící se město udělá vše, co je v jeho silách pro podporu růstu prosperity, zaměstnatelnosti a efektivního vedení. Ideální podmínky se pro to nabízejí právě ve spolupráci s obchodní a průmyslovou sférou. Soukromý sektor na oplátku může podpořit město v jeho snaze zajistit zdroje, stabilitu a rozvoj komunit, institucí a občanů. Právě z toho pramení zájem obou sektorů podporovat vzdělávání.
Navíc se mohou mnohému naučit jedna od druhé. Velká část sféry obchodu a průmyslu velmi přispěla ke zvýšení kvantity i kvality jak aktivního vzdělávání, tak lidí, které jsou jeho součástí. Díky ní se posunuly hranice vzdělávací praxe například co se týče využívání vzdělávacích materiálů, přijatých metodologií ke školení a motivaci zaměstnanců a co se týče vnímání lidského potenciálu. Vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak se lidé učí a jak lze lidi ke vzdělávání motivovat. Vzdělávací sektor místní správy je v tomto ohledu dost pozadu.
Tento modul se tedy zabývá důvody, proč se nyní vzdělávání soustředí na pracoviště. Téma má opravdu velký význam, a to nejen proto, že národní a místní vlády a průmysl jej pokládají za jednu z priorit, ale také protože je stále více uznáván fakt, že hospodářská prosperita národa, regionu, města, organizace a jednotlivce je závislá na kvalitě a konzistentnosti vzdělávání v těchto institucích.
Zjišťuje, proč průmysl volí ke zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců cestu vzdělávání, proč mají moderní obchodní organizace zájem o transformaci na učící se organizace a co taková přeměna organizaci přinese. Rovněž se zabývá problematikou vzdělávání na pracovišti, která je předmětem zájmu jak veřejného, tak privátního sektoru a nakonec tématem společenské odpovědnosti podniků vzhledem ke komunitě, v rámci které podnik působí.
Konečně, modul zmiňuje deset hlavních úkolů, které musí podniky v boji o své místo ve světě překotných změn a silné konkurence, zvládnout. Všechny tyto úkoly se více či méně týkají vzdělávání. (Diagram s těmito deseti úkoly najdete ve studijních materiálech)

Cílové skupiny

Tento modul je určen širokému spektru příjemců. Předně má za cíl přesvědčit manažery, lektory a studenty o tom, že celoživotní vzdělávání je trvalou hodnotou a především klíčem k přežití a odpovědnému přístupu k 21. století. Dále se snaží oslovit odborníky v místní správě a průmyslu, aby se zapojili do programů, díky kterým mohou držet krok s moderními poznatky a být stále perspektivní pro své zaměstnavatele. Zatřetí bude zajímat ty členy komunity, pracovníky, vzdělavatele a dobrovolníky, kteří aktivují a rozšiřují demokratický proces zapojením lidí do chodu města a insitucí s ním spojených. Jistě však bude ku prospěchu i lidem, kteří se zajímají o vliv změn na zaměstnanost a o to, jak učící se město může přispívat k větší prosperitě a rozvoji zaměstnanosti. Všichni jmenovaní jistě naleznou v lekcích tohoto modulu mnohou inspiraci.

Shortlink:

X